Algemene voorwaarden

Marissa Danst is een professionele organisatie die is opgericht in September 2014. Met veel passie en enthousiaste wordt er iedere dag gewerkt om het beste uit haar leden te halen.

Marissa Danst is ingeschreven bij Kamer van koophandel onder nummer 61405345.

Wij hopen dat u met veel plezier mag dansen en bewegen bij Marissa Danst!

Dit document zijn de algemene voorwaarden van Dansschool Marissa Danst.

 

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van Dansschool Marissa Danst te Veenendaal, hierna ook te noemen: de dansschool.

 

Artikel 2. Inschrijven

2.1. Voor het inschrijven wordt het inschrijfformulier gebruikt waarop de soort dans, lesdag, lestijden, het aantal lessen, en de datum van aanvang staan vermeld

2.2. Door het invullen van alle gegevens op het inschrijfformulier en het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden en wordt u voor onbepaalde periode lid, ook te noemen leerling, van de dansschool

2.3. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar

2.4. De dansschool heeft het recht u zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een dansles

2.5. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) niet zelfstandig bij de dansschool inschrijven. Ouder(s)/verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Contributie en betalingsvoorwaarden

3.1. Van elke dansles staat het tarief en lestijden op de website van Marissa Danst www.marissadanst.nl

3.2. Marissa Danst is gerechtigd de prijzen ieder jaar aan te passen.

3.3 Wanneer u een lidmaatschap bent aangegaan, geldt deze voor minimaal 6 maanden. U gaat akkoord met een automatische incasso (per maand) voor minimaal 6 maanden. De gehanteerde opzegtermijn is 1 maand. Opzeggen ten alle tijden gedaan kan worden na 6 maanden. Bij opzegging na de 1e van de maand wordt de nieuwe maand nog doorberekend. Tijdens de vakantieperiodes wordt de contributie gewoon doorbetaald met uitzondering van de maand Augustus. In geval van zwangerschap of langdurige blessure kan de contributie tijdelijk stopgezet worden, waarbij u wel lid blijft van Marissa Danst. Dit altijd op eigen initiatief en in overleg met Marissa Danst!

3.4 De betaling van de contributie voor een (1) heel jaar is verspreid over 11 maanden en geldt van september tot Augustus.

3.5. Met uw inschrijving verplicht u zich de volledige contributie te betalen

3.6. U betaalt de contributie door het invullen van een machtigingsformulier. Marissa Danst incasseert vóór de nieuwe maand.

3.9. Kunnen wij niet bij u incasseren dan krijgt u een betalingsherinnering op gestuurd. De betalingsherinnering geeft u nog 5 dagen de kans het verschuldigde bedrag te betalen. Na 5 dagen wordt er een nieuwe herinnering gestuurd, en wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij niet tijdige betaling bent u in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag direct opeisbaar waarbij € 7,50 extra administratiekosten in rekening worden gebracht. Dit bedrag kan oplopen tot €20,- extra administratiekosten. Daarna zijn wij genoodzaakt om een extern bedrijf in te schakelen, alle kosten daarvan zijn voor eigen rekening.

3.10. Voor danskleding, voettongen of andere producten moet apart worden betaald. Ook voor danskleding of andere middelen die moeten worden aangeschaft voor voorstellingen waar u als lid aan zal deelnemen moet apart worden betaald. Wij streven maximaal €15,- per leerling per dans aan te houden. De docenten van Marissa Danst zullen er alles aan doen de kosten zo laag mogelijk te houden.

3.11. Marissa Danst zal tijdens de schoolvakanties vooraf aangegeven of de reguliere lessen door zullen gaan of dat er alternatieven lessen in de vorm van bijvoorbeeld workshops worden gegeven

3.12 Workshops tijdens de schoolvakanties vallen binnen de contributie waarbij geldt dat het aantal te volgen workshops gelijk is aan het aantal lessen waarvoor contributie wordt betaald.

3.13. Indien een lid meer workshops wil volgen dan het aantal lessen binnen de contributie zal een vergoeding worden gevraagd voor het volgen van deze workshops. De vergoeding van de workshops zal vooraf worden doorgegeven

3.14 Voor workshops welke worden gegeven door externe danschoreografen geldt een vergoeding voor de deelnemers, behalve als de workshop onderdeel is van de normale les binnen de contributie. De vergoeding zal vooraf worden doorgegeven.

3.15 Vergoedingen voor de workshops moeten vooraf worden betaald, indien niet vooraf wordt voldaan aan de betaling is het niet mogelijk om deel te nemen aan de workshops

3.16 Op de workshops die worden gegeven binnen Marissa Danst geldt te allen tijde de Algemene voorwaarden van Marissa Danst, ook voor deelnemers welke geen lid zijn van Marissa Danst

 

Artikel 5. Beëindiging inschrijving

5.1. Voor het beëindigen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

5.2 De beëindiging dient per brief of mail worden doorgegeven door deze toe te sturen naar:

Marissa Danst

Beatrixstraat 29

3901 DC Veenendaal

of info@marissadanst.nl

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. De dansschool is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in en om de dansschool.

6.2. U neemt op uw eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan een dansles.

6.4. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De dansschool is in geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten op het terrein van of in de dansschool.

6.5. Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u de dansschool, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de dansschool ten gevolge van uw handelen of nalaten.

6.6. Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

 

Artikel 7. Geldende huisregels

Er gelden bij de dansschool huisregels, waaraan u zich te allen tijde dient te houden. Een beknopt overzicht van huisregels kunt u ook vinden bij de ingang en in de kleedkamer van de dansschool.

7.1. Algemeen

– De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren

– Alle leerlingen en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool en zullen de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of de medewerkers opvolgen

– U dient rekening te houden met de omwoners door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken

– Er geldt in de gehele dansschool of haar terrein een rookverbod

7.2. Introducés

– Het is toegestaan zonder overleg introducés en/of bezoekers mee te nemen naar de dansles. Door het management of medewerkers van Marissa Danst wordt bepaald of een introducé aan de dansles mag deelnemen

– Voor introducés geldt de algemene voorwaarden van Marissa Danst, degene die de introducé meeneemt is volledig verantwoordelijk voor de meegenomen introduce

7.3. Kleding, schoenen en hygiëne

– Voor de danslessen geldt normale danskleding, u bent hier vrij in uw kledingkeuze. Hierbij dient u rekening te houden met de mededeelnemers. Het advies is om bij selectie lessen strakke kleding te dragen om o.a. het controleren op spanning goed te kunnen uitvoeren. Bij polefitness lessen is het advies een korte sportbroek aan te trekken ivm het klemmen.

– U dient uw jas en tas in de kleedkamer achter te laten. Het is niet toegestaan om deze mee te nemen naar de zaal. Haal waardevolle spullen uit uw jas en/of tas. De directie is niet aansprakelijk voor uw eigendommen

– U dient uw schoenen bij binnenkomst in de kleedkamer om te wisselen voor droge en schone (dans)schoenen. Het is niet toegestaan op uw schoenen van buiten onze dansvloer te betreden.

– Zorg altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van uzelf en uw medeleerlingen. Draag altijd schone (dans)kleding en gebruik een deodorant.

7.4. Mobiele telefoon

– U dient uw geluid van uw mobiele telefoon bij binnenkomst van een dansles uit te zetten en in de daarvoor bestemde bak te leggen. De mobiele telefoon kan pas weer worden gebruikt als de les is afgelopen. Als u vanwege uw werk- of privé-omstandigheden telefonisch bereikbaar moet zijn, dient u dit voor aanvang van de les aan de danslerares/leraar/choreograaf kenbaar te maken.